--ระบบประกาศข่าวรับสมัครงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม--
ลำดับ หัวข้อ ประกาศเมื่อ รายละเอียด
1โรงพยาบาลป่าพะยอม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา2020-06-19 11:01:21เปิด
2ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานจัดเก็บรายได้)2020-06-05 09:00:24เปิด
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานจัดเก็บรายได้) 2020-06-12 15:29:00เปิด
4โรงพยาบาลป่าพะยอม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา2020-05-19 15:33:53เปิด
 
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ลำดับ หัวข้อ ประกาศเมื่อ รายละเอียด
1แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์สารชีวเคมีและอิเล็คโตรไลท์ พร้อมน้ำยาเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลปีงบประมาณ25642021-01-20 13:36:02เปิด
2งบดุล กำไร ขาดทุน ปี 25632020-10-21 09:44:25เปิด
3งบทดลองประจำปี 25632020-10-21 09:44:11เปิด
4ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-07-09 09:03:20เปิด
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 25632020-07-09 09:18:06เปิด
6งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562และงบแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานปีงบประมาณ 25622020-04-23 13:46:29เปิด
7รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบค่าเสื่อม)2020-04-22 15:48:35เปิด
8รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง)2020-04-22 15:48:04เปิด
9สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25612020-04-21 14:22:26เปิด
10สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25612020-04-21 14:18:50เปิด
             

1.Onepage Summary แผนยุทธศาสตร์รพ.ป่าพะยอม (2561-2565) ดาวน์โหลด 

2.เอกสารประชุมราชการมอบนโยบายและถ่ายทอดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด

3.นโยบายและทศทางการบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

4.รายงานการประชุมคปสอ.ป่าพะยอมครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด

5.บันทึกการตรวจราชการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่2/2563 ดาวน์โหลด

6.คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม ปีงบประมาณ 2562-2565 ดาวน์โหลด

7.รายงานการประชุมคปสอ.ป่าพะยอมครั้งที่1/2563 ดาวน์โหลด

8.แบบสรุปแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด

9.แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอมปี2563ดาวน์โหลดไฟล์

          1.1E-Book File
          1.2 Qr code
          

10.แผนยุทธศาสตร์ปี2561-2565

1. แผนยุทธ์-คปสอ.ป่าพะยอม
2. แผนยุทธ์โรงพยาบาลป่าพะยอม.
1ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คลิก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท CQI ปีงบประมาณ 2563
---KM โรงพยาบาลป่าพะยอม----
ลำดับ
ชื่อผลงาน
1
พัฒนาระบบเพื่อลดอุบัติการณ์ความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียนงานทันตกรรรม.pdf
2
การพัฒนาการจัดการระบบนัดในกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลป่าพะยอมปี 2563.pdf
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท R2R ปีงบประมาณ 2561

1ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิธีการปฏิบัติของทีมPCT

1ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์

2ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ

3ฟื้นฟูมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ( Palliative care )

4ฟื้นฟูเวชปฏิบัติพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง
5ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเมตาบอลิด

 

แนวปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ข้อมูลจาก:สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


1 2 3

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เพศ : ชาย หญิง

น้ำหนัก(Kg)

ส่วนสูง(Cm)

 

วันนี้
57
เมื่อวานนี้
255
เดือนนี้
503
เดือนที่แล้ว
5,947
ปีนี้
11,818
ปีที่แล้ว
18,344