ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว รายละเอียด ไฟล์
ขอเชิญบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด:ทดสอบการ update
วันที่ประกาศ:2020-10-21
Download

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุณภาพ

KM Paphayom Hospital

ลำดับ ปี รอบ ประเภทผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ไฟล์
 1  2564  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาน้ำทิ้งของงานซักฟอก  นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้มและคณะ  งานจ่ายกลางและซักฟอก
 2  2564  รอบที่2  R2R   การศึกษาการคงอยู่ของวัสดุบูรณะเพื่อควบคุมฟันผุ ด้วยวิธี Simplified Modified Atraumatic Restorative Treatment (SMART) กลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลป่า พะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  นายวสัน จันแดง ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษและคณะ  กลุ่มงานทันตกรรม
 3  2564  รอบที่2  CQI(Non-clinical)  การเรียกเก็บชดเชยค่าตรวจ ATK ในโปรแกรม E-claim  นางสริยาภรณ์ ศิริธร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 4  2564  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาทางทันตกรรมผ่าน “Line official account: ห้องฟัน รพ.ป่าพะยอม”  นางสาวพันธนีย์ มากแก้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการและคณะ  กลุ่มงานทันตกรรม
 5  2564  รอบที่2  CQI(Clinical)  คลินิก ANC ในยุคโควิด  นางสุมาลี จันทร์เมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 6  2564  รอบที่2  CQI(Clinical)  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา  นางกฤติยา บัวทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 7  2564  รอบที่2  CQI(Clinical)   การป้องกันภาวะชักในเด็กที่มีไข้สูงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน   นางปิยะวรรณ เทพมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานห้องผ่าตัดและวิสัญีพยาบาล
 8  2564  รอบที่2  นวตกรรม  การตรวจสอบเครื่องมือด้วย OR Code  กภ.พุทธรักษา แก้วลาย  งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลป่าพะยอม
 9  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)   การพัฒนาการเข้าถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานเครือข่าย อำเภอป่าพะยอม  นางพจนีย์ ช่วยคุ้ม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญและคณะ  งานผู้ป่วยนอก
 10  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การพัฒนาระบบเลื่อนนัดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลป่าพะยอม  นางศศิธร แก้วเกื้อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานผู้ป่วยนอก
 11  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  พัฒนาการให้ยา ATB ผู้ป่วย Sepsis. รพ ป่าพะยอม  นางอรวรรณ ชูทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มการพยาบาล
 12  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การพัฒนาคุณภาพการดูแลหญิงหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ  น.ส.ณาตยา คงใหม่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ  งานห้องคลอด
 13  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  แนวทางการดูแลผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 (PUI) ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม  น.ส.มยุรี รักษ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานผู้ป่วยใน
 14  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การพัฒนา Day Case Surgery แผนกห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลป่าพะยอม  ทีมงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี  งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี
 15  2564  รอบที่1  CQI(Non-clinical)  พัฒนาระบบส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม  นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  งานห้องบัตร
 16  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  พัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วย(Triage)  นางจำรูญศรี หลักขัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 17  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การพัฒนาระบบการส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer  นายสุวิทย์ ชูทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 18  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การพัฒนาระบบนัดผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลป่าพะยอม  นางปัทมา ทองปันแต ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษและคณะ  กลุ่มงานทันตกรรม
 19  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การป้องกันภาวะชักในเด็กที่มีไข้สูงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  นางปิยะวรรณ เทพมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานห้องผ่าตัด-วิสัญญี
 20  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  แม่พลอย  นางเสาวณีย์ บุญดำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 21  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  การจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงในชุมชน  นางถนอมใจ ดิษฐรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ  กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 22  2564  รอบที่1  CQI(Non-clinical)  การพัฒนาการบันทึกข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลป่าพะยอมเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  นางธยาดา เกลี้ยงสิน,นายวีระพันธ์ เกลี้ยงสิน,นางสริยาภรณ์ ศิริธร  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 23  2564  รอบที่1  CQI(Clinical)  พัฒนาการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อไหล่ติด(Physical Therapy in Frozen shoulder)โรงพยาบาลป่าพะยอม  นางสาวพุทธรักษา แก้วลาย ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ  งานกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู
 24  2563  รอบที่2  R2R  การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  นายสุวิทย์ ชูทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 25  2563  รอบที่2  R2R  ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงไวท์โคท (White-coat hypertension) :การศึกษาการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  นางสาลี แก้วสมและคณะ  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลป่าพะยอม
 26  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่เสพพืชกระท่อมในระยะถอนยา  นางกฤติยา บัวทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  กลุ่มจิตเวชและยาเสพติด
 27  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)   การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย(Palliative Care) ในหอผู้ป่วย  นางกมลวรรณ มุสิกะปาละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานผู้ป่วยใน
 28  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาระบบการบริหารยาภายในหอผู้ป่วยใน  นางวลัยพร ศรีทองเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานผู้ป่วยใน
 29  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การตรวจสอบ Spore test ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอป่าพะยอม  นางอรวรรณ ชูทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  กลุ่มการพยาบาล
 30  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาระบบการคัดแยกประเภทผู้ป่วย (Triage)  นายสุวิทย์ ชูทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 31  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  ผลการพัฒนาระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจ งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป่าพะยอม  นางจริญญา ทองหนูนุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานผู้ป่วยใน
 32  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  ลดอุปกรณ์ต่างๆ ติดมากับผ้า  นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานจ่ายกลาง-ซักฟอก
 33  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กหอบหืด (0-5ปี) แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ป่าพะยอม  นางปิยมาศ ทองทวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 34  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบจ่ายตรงผู้ป่วยนอก  นางสริยาภรณ์ ศิริธร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 35  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  พัฒนาระบบเพื่อลดอุบัติการณ์ความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียนงานทันตกรรรม   นายวสัน จันแดง ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษและคณะ  กลุ่มงานทันตกรรม
 36  2563  รอบที่2  CQI(Clinical)  การพัฒนาการจัดการระบบนัดในกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลป่าพะยอมปี 2563  นางสาวขวัญดาว เต็มราม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานและคณะ  กลุ่มงานทันตกรรม

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

KM Paphayom Hospital

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์
 1  ฟื้นฟูมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ( Palliative care )
 2  ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ
 3  ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์