บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
12.  Ear, nose ,oropharynxand oral cavity
     12.1  Drugs acting on the ear
                    Chloramphenical ear drop 1%5 ml. ear drop บัญชี ก   E
     12.2  Drug acting on the nose
          12.2.1  Drugs used in nasal allergy
                    -                            
          12.2.2  Topical nasal decongestants
                    Ephedrine nasal drop 1% (ผลิต) (วัตถุออกฤทธิ์ 2) nasal drop บัญชี ก   E
     12.3  Drugs acting on the oropharynx oral cavity
          12.3.1  Drug used in treatment of oral ulcer
                    Chlorhexidine gluconate mouth wash 0.12%w/v-180 ml  sol บัญชี ก   N
                    Triamcinolone in oral base paste   NED N
          12.3.2  Oropharyngeal antifungal drugs
                    Nystatin susp. 12 ml. 100,000 u./ml. oral susp บัญชี ก   E
          12.3.3  Antiseptics for root canal treatment
                    -        
          12.3.4  Drugs used in prevention dental plaQue and caries        
                    Sodium  fluoride  0.05%    oral sol. บัญชี ก   N
          12.3.5  Other dental preparations        
                    -