บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
13.  Skin
     13.1  Anti-infective skin preparations
          13.1.1  Antibacterial preparations
                    Silver sulfadiazine cream 1% cream บัญชี ก   E
          13.1.2  Antifungal preparations
                    Clotrimazole cream 1% 5 gm. cream บัญชี ก   E
          13.1.3  Parasiticidal preparations
                    Benzyl benzoate lotion 25 % lotion บัญชี ก   E
     13.2  Emollient and barrier preparations
                    Olive oil 450 ml oil บัญชี ก   E
                    Zinc paste (ผลิต) paste บัญชี ก   E
                    Lubricant  jelly  30 g jelly   NED E
          13.3  Topical antipruritics
                    Calamine lotion 60 ml. lotion บัญชี ก   N
     13.4  Topical corticosteroids
                    Betamethasone cream  0.1% cream บัญชี ก   N
                    Triamcinolone cr. 0.02% 500 gm. cream บัญชี ก   N
                    Triamcinolone cr. 0.1% 5 gm. cream บัญชี ก   N
     13.5  Other preparations for psoriasis
                    Coal tar shampoo 5 %(ผลิต)  shampoo บัญชี ก   N
     13.6  Preparations for warts and calluses
                    Salicylic acid+lactic acid sol  sol บัญชี ข   N