บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
14.  Immunological products and vaccines
                    BCG. Vaccine inj บัญชี ก   E
                    Diphtheria +Tetanus + Pertussis vaccine  whole cell( DTP) inj บัญชี ก   E
                    Diphtheria +Tetanus vaccine  inj บัญชี ก   E
                    Hepatitis B vaccine[HB] 20 mcg./ml. inj บัญชี ก   E
                    Japanese encephalitis vaccine[JE] inj 0.5 ml inj บัญชี ก   E
                    Measles+Mumps+Rubella vaccine[MMR] inj. inj บัญชี ก   E
                    Polyomyelitis vaccine live attenuated [OPV] oral sol บัญชี ก   E
                    Rabies immunoglobulin horse[ERIG] inj.1000 IU./5 ml. inj บัญชี ก   E
                    Rabies Vaccine [PCEC] [Vevorab] inj บัญชี ก   E
                    Tetanus antitoxin horse inj. 1500 unit/ml. inj บัญชี ก   E
                    Tetanus toxoid inj.  0.5 ml inj บัญชี ก   E
                    Diptheria +Tetanus+Pertussis+Hepatitis B vaccine inj บัญชี ก   E