บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
5.  Infections
     5.1 Antibacterial drugs
          5.1.1  Penicillins
                              Amoxicillin cap. 250 mg. cap บัญชี ก   E
                              Amoxicillin cap. 500 mg. cap บัญชี ก   E
                              Amoxicillin syr. 125 mg./ 5 ml. dry syr บัญชี ก   E
                              Ampicillin inj. 1 g  sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Ampicillin inj.250 mg sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Benzathine benzylpenicillin inj. 1.2 mu/vial (penicillin G ) sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Cloxacillin  inj. 1 gm. sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Dicloxacillin cap. 250 mg cap บัญชี ก   E
                              Dicloxacillin  susp. 62.5 mg./5 ml. dry syr บัญชี ก   E
                              Penicillin g inj. 5 m.u. sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Penicillin v syr. 60 ml. 125 mg./ 5 ml. dry syr บัญชี ก   E
                              Penicillin v tab. 250 mg. tab บัญชี ก   E
                              Amoxy.+clavuronic  tab 1g. (staff) tab บัญชี ค   E
                              Amoxy.+clavuronic  syrup 228.5 mg./ 5 ml. (staff) dry syr บัญชี ค   E
          5.1.2 Cephalosporins,cephamycins, and other beta-lactams
                              Cefazolin inj. 1 gm. sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Cephalexin cap. 250 mg. cap บัญชี ก   E
                              Ceftriaxone inj. 1 gm. (staff) sterile pwdr บัญชี ค   E
          5.1.3  Tetracyclines 
                              Doxycycline cap. 100 mg. cap บัญชี ก   E
          5.1.4  Aminoglycosides
                              Gentamicin inj. 80 mg./2 ml. sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Amikacin inj. 500 mg./2 ml. sterile pwdr บัญชี ข   E
          5.1.5  Macrolides
                              Azithromycin(250 cap) cap     E
                              Erythromycin syr. 125 mg./5 ml. syr บัญชี ก   E
                              Roxithromycin 150 mg tab tab บัญชี ก   E
                              Clarithromycin tab. 500 mg. (staff) tab บัญชี ง   E
          5.1.6  Quinolones
                              Norfloxacin  tab. 400 mg. tab บัญชี ก   E
                              Ofloxacin tab. 200 mg. tab บัญชี ข   E
          5.1.7  Some other  antibacterials
                              Metronidazole inj.  500mg.-100ml. sterile sol บัญชี ก   E
                              Metronidazole tab.200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Clindamycin cap. 300 mg. cap บัญชี ข   E
                              Clindamycin inj. 600 mg./4 ml. sterile sol บัญชี ข   E
                              Lincomycin inj. 10 ml. 300 mg./ml. sterile sol บัญชี ข   E
          5.1.8  Sulphonamide and trimethoprim
                              Co-trimoxazole susp. 40+200 mg. susp บัญชี ก   E
                              Co-Trimoxazole tab. 80+400 mg. tab บัญชี ก   E
          5.1.9  Antituberculous drugs
                              Ethambutal tab. 400 mg. tab บัญชี ก   E
                              Ethambutal tab. 500 mg. tab บัญชี ก   E
                              Isoniazid tab. 100 mg. tab บัญชี ก   E
                              Pyrazinamide tab. 500 mg. tab บัญชี ก   E
                              Rifampicin cap. 300 mg. cap บัญชี ก   E
                              Rifampicin cap. 450 mg. cap บัญชี ก   E
                              Streptomycin inj. 1 gm. sterile pwdr บัญชี ก   E
                              Isoni 75 mg+rifam150 mg+pyra 400 mg+etham 275 mg (staff) tab บัญชี ข   E
                              Amikacin inj. 500 mg./2 ml. sterile sol บัญชี ค   E
                              Ofloxacin tab. 200 mg.  tab บัญชี ค   E
          5.1.10  Antileprotic drugs
                              Dapsone tab. 100 mg. tab บัญชี ก   E
     5.2  Antifunagl drugs
                              Fluconazole cap. 200 mg. cap บัญชี ก   E
                              Griseofulvin tab. 500 mg. tab บัญชี ก   E
                              Ketoconazole tab. 200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Nystatin susp. 12 ml. 100,000 u./ml. susp บัญชี ก   E
     5.3  Antiviral drugs
          5.3.1  Non-antiretrovirals
                              Acyclovir tab. 200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Oseltamivir  cap. 75 mg. (ยาโครงการ)  cap บัญชี จ   E
                              Acyclovir cream 5% 1 gm. cream   NED E
          5.3.2  Antiretrovirals
                              Didanosine (DDI) chewable tab(ยาโครงการ) 200 mg. tab บัญชี จ   E
                              Efavirenz (EFV)cap. (ยาโครงการ)  600 mg. cap บัญชี จ   E
                              Indinavir (IDV)cap.  400 mg. cap บัญชี จ   E
                              Lami+stavu+nevir tab (150+30+200) (GPO-VIR S30) tab บัญชี จ   E
                              Lamivudine (3TC) syr. (ยาโครงการ) 10 mg./ml. syr บัญชี จ   E
                              Lamivudine (3TC) tab. 150 mg. tab บัญชี จ   E
                              Lopinavir+ritonavir  cap (200+50) cap บัญชี จ   E
                              Nevirapine syr. (ยาโครงการ) 10 mg./ml. syr บัญชี จ   E
                              Nevirapine tab. (ยาโครงการ) 200 mg. tab บัญชี จ   E
                              Ritonavir  (RTV) cap. 100 mg. cap บัญชี จ   E
                              Stavudine (D4T)cap. (ยาโครงการ)  30 mg.  cap บัญชี จ   E
                              Stavudine 30 mg. + Lamivudine 150 mg tab tab บัญชี จ   E
                              Tenofovir tab 300 mg tab บัญชี จ   E
                              Zidovudin+lamivudin tab.(AZT+3TC)(ยาโครงการ)300+150 mg. tab บัญชี จ   E
                              Zidovudine (AZT)cap. 300 mg.  cap บัญชี จ   E
                              Zidovudine (AZT)syr. (ยาโครงการ) 10 mg./ml. syr บัญชี จ   E
                              Zidovudine(AZT) cap. 100 mg.  cap บัญชี จ   E
                              Lami+zido+neri (150+250+200)  GPO VIRZ250 tab บัญชี จ   E
                              Oseltamivir 30 mg. tab. tab บัญชี จ   E
                              Oseltamivir 45 mg. tab. tab บัญชี จ   E
                              D4T+3TC(Lastavir) 30 mg+150 mg tab   NED E
     5.4  Antiprotozoal drugs
          5.4.1  Antimalarials 
                              Chloroquin phosphate tab 250 mg. tab บัญชี ก   E
                              Primaquine phosphate tab. 15 mg. tab บัญชี ก   E
                              Quinine sulfate tab. 300 mg. tab บัญชี ก   E
          5.4.2  Other  antiprotozoal drugs
                              Metronidazole inj. 500mg.-100ml. sterile sol บัญชี ก   E
                              Metronidazole tab. 200mg. tab บัญชี ก   E
     5.5 Anthelmintics
                              Albendazole tab. 200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Diethylcarbamazine citrate 300 mg. tab บัญชี ก   E
                              Mebendazole susp. 20 mg./ml. susp บัญชี ก   E
                              Mebendazole tab. 100 mg. tab บัญชี ก   E
     5.6  Antiseptics
                              Chlorhexidine scrub 4% 5 lit. sol บัญชี ก   E
                              Ethyl alcohol 30 ml.  70% sol บัญชี ก   E
                              Ethyl alcohol 450 ml.  70% sol บัญชี ก   E
                              Formaldehyde sol. 450 ml. sol   NED E
                              Gentian violet 0.5 %  450 ml sol บัญชี ก   E
                              Hydrogen peroxide 450 ml. sol บัญชี ก   E
                              Povidone iodine scrub7.5%  5 lit. sol บัญชี ก   E
                              Povidone iodine sol. 10% 4.5 lit. sol บัญชี ก   E
                              Alcohol+glycerine (70+2)%  (ผลิต) sol   NED E