บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
6.  Endocrine system 
     6.1  Drugs used in diabetes
          6.1.1  Insulins
                              Isophane Insulin-mixtard hm inj.(70:30)3 ml penfill sterile sol บัญชี ก   V
                              IsophaneInsulin-insulatard 100 u/ml inj 3 ml penfill sterile sol บัญชี ก   V
                              SolubleInsulin-actrapid inj. 100u/ml.3 ml penfill sterile sol บัญชี ก   V
          6.1.2  Oral  antidiabetic  drugs
                              Glibenclamide tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
                              Metformin hydrochloride tab. 500 mg. tab บัญชี ก   E
     6.2  Thyroid and antithyroid drugs
          6.2.1  Thyroid hormones
                              Levothyroxine  tab. 0.1 mg. tab บัญชี ก   E
          6.2.2  Antithyroid drugs
                              Propylthiouracil tab. 50 mg. tab บัญชี ก   E
     6.3  Corticostetoids
                              Dexamethasone inj. 4 mg. sterile sol บัญชี ก   E
                               Hydrocortisone inj. 100 mg. sterile sol บัญชี ก   V
                              Prednisolone tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
                              Triamcinolone inj. 50 mg./5 ml. (ID) (staff) sterile sol บัญชี ค   N
     6.4  Sex hormones
          6.4.1  Femal sex hormones
                              Noresthisterone tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
          6.4.2  Male sex hormones and antagonists
                              -        
     6.5  Hypothalamic and pituitary hormones
          6.5.1  Hypothalamic and anterior pitutary hormones
                              -        
          6.5.2  Posterior pituitary hormones and antagonists
                              -        
     6.6  Drugs affecting  bone metabolism
                              -        
     6.7  Other endocrine drugs
          6.7.1  Bromocriptine  and other dopaminergic drugs
                              -        
          6.7.2  Drugs affecting  gonadotrophins
                              -