บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
7.Obstetrics,Gynaecology and Urinary track disorder
     7.1  Drugs used in obsetrics
          7.1.1  Prostaglandins and oxytocics
                         Methylergometrime maleate inj 0.2 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   V
                         Sulprostone inj. 500 mcg. (staff) sterile pwdr บัญชี ง    
                         Oxytocin inj. 10 u./ml. sterile sol บัญชี ก   V
          7.1.2  Myometrial relaxants
                         Salbutamol sulfate tab. 2 mg. tab บัญชี ก   E
                         Terbutaline sulfate inj. 0.5 mg./ml. sol for nebulizer บัญชี ก   V
     7.2  Treatment of vaginal and vulval conditions
                         Clotrimazole vag.tab. 100 mg. vaginal tab บัญชี ก   E
     7.3  Contraceptives
                         Ethinylestradiol+levonogestrel tab(0.03 mg+.015 mg.) tab บัญชี ก   E
                         Medroxyprogesterone acetateinj. 150 mg. sterile susp บัญชี ก   E
                         Ethinylestradiol 0.05 mg. +Norgestrel 0.50 mg. tab tab   NED E
                         Etonogestrel implant 68 mg. (staff) sterile sol   NED E
     7.4  Drugs for genito-urinary disorders
          7.4.1  Drugs for benign postatic hyperplasia
                         Alfuzosin hydrochoride Prolonged SR tab. 10 mg. (staff) tab บัญชี ค    
                         Doxazosin mesilate tab. 2 mg. (staff) tab บัญชี ค    
                          Finasteride tab. 5 mg. (staff) tab บัญชี ง    
          7.4.2  Drugs for urinary frequency, enresis, and incontinence
                         -        
          7.4.3.  Drugs used in alkalinisation of urine
                         -