บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                            รายการยา           รูปแบบ                          ประเภท
      ED NED VEN
8.  Malignant disease and immunosuppression
     8.1  Cytotoxic drugs
          8.1.1  Alkylating  drugs
                    -        
          8.1.2  Cytotoxic antibiotics
                    -        
          8.1.3  Antimetabolites
                    -        
          8.1.4  Vinca alkoloids and etoposide
                    -        
          8.1.5  Other neoplastic drugs
                    -        
     8.2  Drugs affecting the immune response
                   Dexamethasone inj. 4 mg. sterile sol บัญชี ก   E
                   Prednisolone tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
     8.3 Sex hormones and hormone antagonist in malignant disease
          8.3.1  Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitor
                   -        
          8.3.2  Prostate cancer