ทะเบียนเวชระเบียนผู้ป่วยใน
Avatar

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

  

   

 

ข่าวสารงานห้องบัตร
ผู้รับผิดชอบควรส่งchart ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน