บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
1.Gastro-intestinal system
     1.1 Aatacid and other drugs for dyspepsia
               Alumina  & magnesia susp.240 ml. susp บัญชี ก   N
               Carminative  mixt. 180 ml. mixt บัญชี ก   N
               Simethicone tab. 80 mg. tab บัญชี ก   N
               Simeticone  drop 40 mg./0.6ml.-15 ml. susp บัญชี ก   N
     1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility
               Domperidone  susp. 1 mg./ml. susp บัญชี ก   N
               Domperidone tab. 10 mg. tab บัญชี ก   N
               Hyoscine-n-butyl bromide inj. 20 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   N
               Hyoscine-n-butyl bromide syrup 5 mg./5ml. syr บัญชี ก   N
               Hyoscine-n-butyl bromide tab. 10 mg. tab บัญชี ก   N
               Metoclopamide inj. 5 mg./ml sterile sol บัญชี ก   N
               Metoclopamide tab 10 mg. tab บัญชี ก   N
     1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding
               Omeprazole cap. 20 mg. ec cap บัญชี ก   N
               Ranitidine hydrochloride tab. 150 mg. film coated tab บัญชี ก   N
               Ranitidine hydrochloride inj. 50 mg./2ml. sterile sol บัญชี ข   N
     1.4 Drugs used in acute diarrhoea
               Oral rehydration salt (O.R.S) powder 5.09 gm. oral power บัญชี ก   N
     1.5 Drugs used  in chronic bowel disorders
               Diosmin+Herperidine tab 500 mg tab   NED N
     1.6 Laxatives
               Bisacodyl tab 5 mg. tab บัญชี ก   N
               Castor oil 450 ml. oil บัญชี ก   N
               Magnesium hydroxide (mom) 240 ml. susp บัญชี ก   N
               Sodium Phosphate enema 15%-100 ml.(Unison®)(staff) sol บัญชี ก   N
     1.7 Local Preparations for anal and rectal disorders
               Anesthetic+astringent+anti-inflam  suppo. rectal supp บัญชี ข   N
     1.8 Drugs affecting intestinal secretions