บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
10.  Musculoskeletal and joint diseases
     10.1  Drugs used in rheumatic disease  and gout
          10.1.1  Non-steroidal anti-inflammatory drugs
                    Aspirin tab. 300 mg. tab บัญชี ก   V
                    Diclofenac inj. 75 mg./3 ml. sterile sol บัญชี ก   N
                    Diclofenac tab. 25 mg. tab บัญชี ก   N
                    Ibuprofen susp. 100 mg./5 ml. susp บัญชี ก   N
                    Ibuprofen tab.200 mg. tab บัญชี ก   N
                    Ibuprofen tab.400 mg. tab บัญชี ก   N
                    Indomethacin cap. 25 mg. cap บัญชี ก   N
                    Mefenamic acid cap. 250 mg.  cap   NED N
          10.1.2  Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)
                    Chloroquin phosphate tab 250 mg. tab บัญชี ก   E
          10.1.3  Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia
                    Allopurinol tab. 100 mg. tab บัญชี ก   E
                    Colchicine tab. 0.6 mg. tab บัญชี ก   E
     10.2  Drugs used in neuromuscular disorders
          10.2.1  Drugs which enhance neuromuscular transmission
                    -        
          10.2.2  Skeletal muscle relaxants
                    Diazepam 10 mg/2 ml  inj (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) sterile sol บัญชี ก   V
                    Diazepam tab. 2 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                    Diazepam tab. 5 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                    Tolperisone tab. 50 mg.  tab   NED N
     10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammations
          10.3.1 Rubifacients
                    Methyl salicylate  cream 25 gm. cream   NED N