บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                               รายการยา รูปแบบ                  ประเภท
ED NED VEN
15.  Anaestnesia
     15.1  General  anaesthesia
          15.1.1  Intravenous anaesthetics
                    Propofol  inj. 10 mg./ml.-20 ml. (staff) sterile emulsion บัญชี ค   V
                    Thiopental sodium inj. 1 gm. (staff) sterile pwdr บัญชี ค   V
                    Ketamine hydrochloride inj. 500 mg./10 ml. (staff) sterile sol บัญชี ง   V
          15.1.2  Inhalational  anaesthetics
                    -        
           15.1.3 Muscle relaxants(neuromuscular blocking drugs)        
                    Suxamethonium  chloride inj. 500 mg. sterile sol บัญชี ค   V
           15.1.4  Sedative and analgesic peri-operative drugs
                    Diazepam inj. 10 mg./2 ml. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) sterile sol บัญชี ก   V
                    Diazepam tab. 2 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                    Diazepam tab. 5 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                    Fentanyl  citrate inj. 0.1 mg./2 ml.(ยาเสพติด 2) (staff) sterile sol บัญชี ค   V
                    Morphine sulfate inj. 10 mg./ml.(ยาเสพติด 2) (staff) sterile sol บัญชี ค   V
                    Midazolam hydrochloride inj 5 mg./ml. (staff) sterile sol บัญชี ง   V
          15.1.5  Anticholinesterases  and antimuscarinic drugs
                    Atropine sulphate inj. 0.60 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   V
     15.2  Local anaesthesia
                    Lidocaine  jelly 2%-30 gm. gel บัญชี ก   E
                    Lidocaine  Spray10%-50 ml. spray บัญชี ก   E
                    Lidocaine inj. 2%-50 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Lidocaine 1%+adrenaline inj.  50 ml sterile sol บัญชี ก   E
                    Lidocaine viscous liquid 20 mg./ml.  100 ml viscous sol บัญชี ก   E