บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
16.  Antidotes
                    Activated charcoal 5 gm. tab บัญชี ก   V
                    Activenom เซรุ่มแก้พิษงูเห่า  sterile sol บัญชี ก   V
                    Activenom เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ sterile sol บัญชี ก   V
                    Atropine sulphate inj. 0.60 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Benzatropine mesilate inj. 1 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Calcium gluconate inj. 10% 10 ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Diazepam inj 10 mg/2 ml sterile sol บัญชี ก   V
                    Naloxone hydrochloride inj. 0.4 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Sodium bicarbonate 7.5% inj in 50 ml sterile sol บัญชี ก   V
                    Acetylcysteine pow. 200 mg./3 ml. powder   NED V