บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
2. Cardiovascular Drugs
     2.1 Positive inotropic drugs
               Digoxin tab. 0.25 mg. tab บัญชี ก   V
     2.2 Diuretics        
               Furosemide inj. 20 mg./2 ml. sterile sol บัญชี ก   E
               Furosemide tab. 40 mg. tab บัญชี ก   E
               Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab. 25 mg. tab บัญชี ก   E
               Spironolactone tab. 25 mg. tab บัญชี ก   E
               Amiloride+HCTZ tab. (5+50) mg. tab บัญชี ข   E
     2.3 Anti-arrhythmic drugs
               Atropine sulphate inj. 0.60 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   V
               Lidocaine inj. 2%-50 ml. sterile sol บัญชี ก   V
               Magnesium sulfate inj 50 % in 2 ml sterile sol บัญชี ก   V
               Amiodarone  inj. 150 mg./3 ml. (staff) sterile sol บัญชี ค   V
     2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs
               Atenolol tab. 50 mg. tab บัญชี ก   E
               Metoprolol tartrate tab 100 mg. tab บัญชี ก    
               Propranolol tab. 10 mg. tab บัญชี ก   E
               Propranolol tab. 40 mg. tab บัญชี ก   E
     2.5 Drugs affect the renin-angiotensin system
               2.5.1 Vasodilator antihypretensive drugs
                              -        
               2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs
                              -        
               2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs
                              Prazosin tab. 2 mg. tab บัญชี ข   E
               2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors
                              Enalapril tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
                              Enalapril tab. 20 mg. tab บัญชี ก   E
                              Captopril tab 25 mg.  (staff) tab บัญชี ค   E
               2.5.5  Angiotensin-ll receptor antagonists
                              Losartan potassium tab 50 mg (staff) tab บัญชี ค   E
     2.6 Nitrates, calcium-channel blockings and other vasodilator
               2.6.1 Nitrates
                              Isosorbide dinitrate tab. 5 mg. tab บัญชี ก   V
                              Isosorbide dinitrate tab.10 mg. tab บัญชี ก   V
               2.6.2 Calcium-channel blockers
                              Amlodipine  hydrochloride tab. 10 mg. tab บัญชี ก   E
                              Verapamil hydrochloride tab. 40 mg. tab บัญชี ก    
                              Nifedipine tab. 20 mg. SR  tab   NED E
               2.6.3 other vasodilators
                              -        
     2.7 Sympathomimetics
               2.7.1 Inotropic Sympathomimetics
                              Dopamine  hydrochloride inj. 250 mg./10 ml. sterile sol บัญชี ก   V
               2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics
                              Ephedrine  inj. 30 mg. (staff) sterile sol บัญชี ค   V
               2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation
                              Epinephrine(Adrenaline)  inj. 1:1000 sterile sol บัญชี ก   V
     2.8 Anticoagulants
                              -        
     2.9 Antiplatelet drugs
                              Aspirin tab. 81 mg. tab บัญชี ก   V
                              Aspirin tab.300 mg. tab บัญชี ก   V
                              Clopidogrel bisulfate tab. 75 mg. (staff) tab บัญชี ง   V
     2.10 Fibrinolytic drugs
                              -        
     2.11 Haemostatics
                              -        
     2.12  Lipid-regulating  drugs
                              Gemfibrozil  tab. 600 mg. cap บัญชี ก   E
                              Simvastatin  tab. 20 mg. tab บัญชี ก   E