ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

ประชุมใหญ่ 40
ชั้น 2 โรงพยาบาลป่าพะยอม
2

รูปภาพ

ห้องสมุด 15
ห้องสมุดโรงพยาบาล