ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ระบบติดตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
My Dashboard
ปี รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ผลการดำเนินงาน
2566 PY001 - อัตราการเจ็บป่วยรายใหม่ Covid-19ลดลง 10 145 491 78 8 5 0 0 0 0 0 0 0 60.58
2566 PY002 - ร้อยละของ อสม. แกนนำได้รับความรู้เรื่อง Covid-19 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY003 - ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม608ได้รับวัคซีนเข็ม3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY004 - อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่กลุ่มในเสี่ยง <2% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY005 - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY006 - อัตราผู้ป่วยความดันรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง <2% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY007 - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY008 - อัตราการเจ็บป่วยรายใหม่ stroke ในผู้ป่วยกลุ่มโรค HT DM<1% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY009 - อัตราการป่วยรายใหม่ในผู้ป่วย COPD < 5 : แสนประชากร 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2566 PY010 - อัตราการป่วยรายใหม่ในผู้ป่วย Asthma < 5 : แสนประชากร 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY011 - อัตราการเจ็บป่วยรายใหม่ ACS ในผู้ป่วยกลุ่มโรค HT DM<0.2% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY012 - ร้อยละความสำเร็จมาตรการป้องกันจุดเสี่ยง 100% 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY013 - ร้อยละความสำเร็จมาตรการขับขี่ปลอดภัย (สวมหมวกนิรภัย) 100% 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY014 - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร(ตำบลป่าพะยอม) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY015 - ค่าลูกน้ำยุงลายHI<10,CI=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY016 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการถึงสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY017 - อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY018 - อัตราการเกิดวัณโรครายใหม่จากลุ่มสัมผัสผู้ป่วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY019 - ร้อยละของคนที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้ PrEP/PEP ได้เริ่มใช้ PrEP/PEP 55 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.25
2566 PY020 - ร้อยละของคนเริ่มใช้ PrEP/PEP ใช้ต่อเนื่อง ครบ 1 เดือน 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY021 - ร้อยละของคนเริ่มใช้ PrEP ที่ใช้ต่อเนื่อง ครบ 3 เดือน 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY022 - อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (<0.5 : 1000 วันนอน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY023 - ร้อยละการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ผู้ป่วย Sepsis(?90%) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY024 - อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปได้รับการวางมาตรการ(RCA) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY025 - อัตราการตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY026 - อัตราการเกิด respiratory failure ในหอผู้ป่วยโควิด-19= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY027 - อัตราการแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน <5% 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY028 - ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี >40% 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY029 - อัตราการขาดนัดในผู้ป่วยเบาหวาน<5% 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42
2566 PY030 - อัตราผู้ป่วยแทรกซ้อนรายใหม่ในผู้ป่วย HT <5% 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY031 - ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ความคุมระดับ BP >60% 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY032 - อัตราการขาดนัดในผู้ป่วย HT<5% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY033 - อัตราผู้ป่วย Stroke มาด้วยระบบ EMS>50% 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY034 - อัตราผู้ป่วย Stroke ที่มาถึงรพ.ภายใน 3 ชม.>50% 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY035 - อัตราผู้ป่วย Stroke fast tract ได้รับการส่งต่อภายใน 30นาที>80% 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY036 - Stroke รายใหม่ได้รับการติดตามเยี่ยมจนครบ 6 เดือน >80% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY037 - ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย Stroke<20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY038 - ผู้ป่วย Stroke ไดรับการฟื้นฟูมีคะแนน Bathel index เพิ่มขึ้น> 2 คะแนน 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY039 - อัตราป่วยตายด้วยโรค COPD< 5 ในโรงพยาบาล 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY040 - อัตราป่วยตายด้วยโรค Asthma< 5 ในโรงพยาบาล 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY041 - อัตราการเกิด respirayory failure COPD/Asthma ในหอผู้ป่วยใน 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY042 - ผู้ป่วยคลินิก COPD/Asthma ใช้ยาพ่นถูกต้องร้อยละ 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY043 - อัตราผู้ป่วย ACS มาด้วยระบบ EMS>50% 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY044 - อัตราผู้ป่วย ACS ที่มาถึงรพ.ภายใน 3 ชม.?100% 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY045 - อัตราผู้ป่วย ACS ได้รับการวินิจฉัยประเมิน EKG ภายใน10 นาที?100% 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY046 - อัตราผู้ป่วย ACS ได้รับการส่งต่อถึงศูนย์หัวใจ ภายใน 80 นาที 100% 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY047 - อัตราการได้รับ SK ในผู้ป่วย ASC ภายใน 30 นาที หลังจากได้รับการวินิจฉัยแล้วภายใน 100 % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY048 - อัตราผู้ป่วย บาดเจ็บศีรษะและลำคอมาด้วยระบบ EMS>80% 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY049 - อัตราผู้ป่วย Head injury ในระดับ Moderate Sever 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY050 - อัตราการป่วยตาย DHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY051 - อัตราการเกิด DSS ในโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY052 - อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY053 - อัตราการตายด้วยโรควัคโรค ไม่เกินร้อยละ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY054 - ร้อยละของผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่อง (Adherence) >ร้อยละ 90 90 0 56 59 54 60 0 55 60 0 0 0 0 28.67
2566 PY055 - ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่า VL < 40 copies 90 0 11 21 16 17 0 14 20 0 0 0 0 8.25
2566 PY056 - ระบบสารสนเทศผ่านมาตรฐานHIMSSระดับ6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY057 - ผ่านมาตรฐาน HAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY058 ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) >60% 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY059 - การประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศและพัสดุ>80% 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY060 - ได้รับมาตรฐาน Green & Clean Hospital Challenge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY061 ผ่านการประเมินการพัฒนาสถานบริการตามนโยบายEMS>80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY062 - ผ่านมาตรฐาน HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY063 **การพัฒนาบุคลากร(รอข้อมูลจากทีม HRD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY064 - ผ่านเกณฑ์ easy asthma clinic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY065 - ผ่านเกณฑ์ NCD Clinic plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY066 -ระยะเวลารอคอยภายในคลินิก<2ชม. 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY067 - ผ่านมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY068 - ผ่านมาตรฐานบริการยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY069 - ผ่านการประเมินหน่วยบริการคุณภาพโรคเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY070 - ผ่านเกณฑ์ 50% (กระบวนการ 50%,ผลลัพธ์ 50%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY071 การจัดตั้ง Premium service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY072 ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยด้านยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY073 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกายภาพบำบัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY074 พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY075 ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ(LA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY076 ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY077 มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY078 ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY079 มาตรฐานรพ.สส.พท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY080 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก > 16% 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY081 - ผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉินคุณภาพ>50คะแนน 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY082 - ระดับความพึงพอใจ>80% 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY083 - ระดับความพึงพอใจ>90% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY084 - ข้อร้องเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY085 มี case manager ครอบคลุมโรคสำคัญ (โรคอะไร/มีกี่คน) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY086 - ผ่านการรับรองOPDคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY087 - ระดับความพึงพอใจ>85% 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY088 ระยะเวลารอคอย<60นาที waiting time 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY089 ผ่านการรับรองห้องคลอดคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY090 ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY091 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY092 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY093 การเพิ่มขึ้นของค่า CMI >=0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY094 อัตราการครองเตียง>100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY095 Sum Adj-RW>1,400 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY096 QR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY097 Current ratio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY098 cash ratio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY099 >3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY100 OPD unit cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY101 IPD unit cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY102 หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงปีละ>=5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2566 PY103 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ในรถบริการทั่วไป) ลดลงปีละ>5% 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00