ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ระบบติดตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
My Dashboard

สรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ2566-2570


ลำดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลดำเนินงาน สรุปผลดำเนินงาน
2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570
1 อัตราการเจ็บป่วยรายใหม่ Covid-19ลดลง 10/แสน 8/แสน 6/แสน 4/แสน 2/แสน 121.66
2 ร้อยละของ อสม. แกนนำได้รับความรู้เรื่อง Covid-19 70 75 80 85 90 100
3 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม608ได้รับวัคซีนเข็ม3 40 50 60 70 80 20.11
4 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่กลุ่มในเสี่ยง <2% 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.16
5 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >80 >80 >85 >90 >95
6 อัตราผู้ป่วยความดันรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง <2% 3.5 3 2.5 2 1.5 4.42
7 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง >80 >80 >85 >90 >95
8 อัตราการเจ็บป่วยรายใหม่ stroke ในผู้ป่วยกลุ่มโรค HT DM<1% 1.5 1.4 1.3 1.2 1 1.49
9 อัตราการป่วยรายใหม่ในผู้ป่วย COPD < 5 : แสนประชากร 5 5 5 5 5 0
10 อัตราการป่วยรายใหม่ในผู้ป่วย Asthma < 5 : แสนประชากร 5 5 5 5 5 0
11 อัตราการเจ็บป่วยรายใหม่ ACS ในผู้ป่วยกลุ่มโรค HT DM<0.2% 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.11
12 ร้อยละความสำเร็จมาตรการป้องกันจุดเสี่ยง 100% 50 60 70 80 100 n/a
13 ร้อยละความสำเร็จมาตรการขับขี่ปลอดภัย (สวมหมวกนิรภัย) 100% 60 70 80 90 100 50
14 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร(ตำบลป่าพะยอม) 50 50 50 50 50 0
15 ค่าลูกน้ำยุงลายHI<10,CI=0 <10/0 <10/0 <10/0 <10/0 <10/0 8.745
16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการถึงสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นร้อยละ5/ปี 75 80 85 90 95 78.47
17 อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ >85% >85% >85% >85% >85% 100
18 อัตราการเกิดวัณโรครายใหม่จากลุ่มสัมผัสผู้ป่วย 0 0 0 0 0 0
19 ร้อยละของคนที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้ PrEP/PEP ได้เริ่มใช้ PrEP/PEP 55 65 75 85 95 0.16
20 ร้อยละของคนเริ่มใช้ PrEP/PEP ใช้ต่อเนื่อง ครบ 1 เดือน 80 85 90 95 100 0.16
21 ร้อยละของคนเริ่มใช้ PrEP ที่ใช้ต่อเนื่อง ครบ 3 เดือน 80 85 90 95 100 0.16
22 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (<0.5 : 1000 วันนอน) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.56
23 ร้อยละการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. ผู้ป่วย Sepsis(?90%) 90 90 90 90 90 68.85
24 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปได้รับการวางมาตรการ(RCA) 100 100 100 100 100
25 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 0 0 0 0 0 0
26 อัตราการเกิด respiratory failure ในหอผู้ป่วยโควิด-19= 0 0 0 0 0 0 0
27 อัตราการแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน <5% 5 4 3 2 1 0.52
28 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี >40% 40 41 42 43 44 28.24
29 อัตราการขาดนัดในผู้ป่วยเบาหวาน<5% 5 4.5 4 3.5 3 1.82
30 อัตราผู้ป่วยแทรกซ้อนรายใหม่ในผู้ป่วย HT <5% 5 4 3 2 1 0.2
31 ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ความคุมระดับ BP >60% 68 69 70 71 72 66.09
32 อัตราการขาดนัดในผู้ป่วย HT<5% 9 8 7 6 5 3.34
33 อัตราผู้ป่วย Stroke มาด้วยระบบ EMS>50% 20 30 40 50 50 20.61
34 อัตราผู้ป่วย Stroke ที่มาถึงรพ.ภายใน 3 ชม.>50% 40 42 46 48 50 48.34
35 อัตราผู้ป่วย Stroke fast tract ได้รับการส่งต่อภายใน 30นาที>80% 40 50 60 70 80 33.55
36 Stroke รายใหม่ได้รับการติดตามเยี่ยมจนครบ 6 เดือน >80% 100 100 100 100 100 100
37 ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย Stroke<20 5 5 5 5 5 5.26
38 ผู้ป่วย Stroke ไดรับการฟื้นฟูมีคะแนน Bathel index เพิ่มขึ้น> 2 คะแนน 60 65 70 75 80 70.83
39 อัตราป่วยตายด้วยโรค COPD< 5 ในโรงพยาบาล 5 4 3 2 1 0
40 อัตราป่วยตายด้วยโรค Asthma< 5 ในโรงพยาบาล 5 4 3 2 1 0
41 อัตราการเกิด respirayory failure COPD/Asthma ในหอผู้ป่วยใน 5 4 3 2 1 1.29
42 ผู้ป่วยคลินิก COPD/Asthma ใช้ยาพ่นถูกต้องร้อยละ 80 80 82 84 86 88 81.07
43 อัตราผู้ป่วย ACS มาด้วยระบบ EMS>50% 20 25 30 40 50 20
44 อัตราผู้ป่วย ACS ที่มาถึงรพ.ภายใน 3 ชม.?100% 85 90 95 100 100 100
45 อัตราผู้ป่วย ACS ได้รับการวินิจฉัยประเมิน EKG ภายใน10 นาที?100% 85 90 95 100 100 20
46 อัตราผู้ป่วย ACS ได้รับการส่งต่อถึงศูนย์หัวใจ ภายใน 80 นาที 100% 60 70 80 90 100 40
47 อัตราการได้รับ SK ในผู้ป่วย ASC ภายใน 30 นาที หลังจากได้รับการวินิจฉัยแล้วภายใน 100 % 100 100 100 100 100 n/a
48 อัตราผู้ป่วย บาดเจ็บศีรษะและลำคอมาด้วยระบบ EMS>80% 50 60 70 80 80 26.31
49 อัตราผู้ป่วย Head injury ในระดับ Moderate Sever 100 100 100 100 100 100
50 อัตราการป่วยตาย DHF 0 0 0 0 0 0
51 อัตราการเกิด DSS ในโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0
52 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 2.5 2.25 2 1.75 1.5 0
53 อัตราการตายด้วยโรควัคโรค ไม่เกินร้อยละ5 <5 <5 <5 <5 <5 7.33
54 ร้อยละของผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่อง (Adherence) >ร้อยละ 90 90 95 95 100 100 57.33
55 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่า VL < 40 copies 90 95 95 100 100 16.5
56 ระบบสารสนเทศผ่านมาตรฐานHIMSSระดับ6 4 4 5 5 6 4
57 ผ่านมาตรฐาน HAIT ได้รับคัดเลือกเป็น รพ. นำร่องของจังหวัด ได้รับคัดเลือกเป็น รพ. นำร่องของจังหวัด ได้รับคัดเลือกเป็น รพ. นำร่องของจังหวัด ผ่านการประเมิน HAIT ผ่านการประเมิน HAIT รอประเมิน HAIT
58 ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) >60% 70 75 80 85 90 12.12
59 การประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศและพัสดุ>80% 60 65 70 75 80 25.33
60 ได้รับมาตรฐาน Green & Clean Hospital Challenge ระดับดีมาก Plus ระดับดีมากPlus ระดับดีมากPlus ระดับดีมากPlus ระดับดีมากPlus รอประเมิน
61 ผ่านการประเมินการพัฒนาสถานบริการตามนโยบายEMS>80% > 80 > 85 > 90 > 95 > 100 รอผลการประเมิน
62 ผ่านมาตรฐาน HA ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง
63 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร>70 70 75 80 85 90 75.08
64 ผ่านเกณฑ์ easy asthma clinic ผ่านเกณฑ์ประเมิน easy asthma clinic ผ่านเกณฑ์ประเมิน easy asthma clinic ผ่านเกณฑ์ประเมิน easy asthma clinic ผ่านเกณฑ์ประเมิน easy asthma clinic ผ่านเกณฑ์ประเมิน easy asthma clinic n/a
65 ผ่านเกณฑ์ NCD Clinic plus One stop service telemedicine telemedicine Self health care clinic เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ผ่าน
66 ระยะเวลารอคอยภายในคลินิก<2ชม. 150 140 130 120 110
67 ผ่านมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับ 1 2 2 1 1 1 2
68 ผ่านมาตรฐานบริการยาเสพติด ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
69 ผ่านการประเมินหน่วยบริการคุณภาพโรคเอดส์ เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง n/a
70 ผ่านเกณฑ์ 50% (กระบวนการ 50%,ผลลัพธ์ 50%) One stop service IT telemedicine IT telemedicine Self health care clinic เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง n/a
71 การจัดตั้ง Premium service ห้องตรวจพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษ
72 ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยด้านยา ระดับ3 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ4 ระดับ4 ระดับ3
73 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกายภาพบำบัด ดีเยี่ยม(*ภายใน) ดีเยี่ยม(*ภายใน) ดีเยี่ยม(*ภายใน) ผ่านการรับรองคุณภาพบริการกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำ ผ่านการรับรองคุณภาพบริการกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำ ผ่านระดับดีมาก
74 พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง มีศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางให้บริการ มีศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางให้บริการ n/a
75 ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ(LA) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
76 ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
77 มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี มี มี มี มี มี มี
78 ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ผ่าน รอปรับตามเกณฑ์ สสจ. รอปรับตามเกณฑ์ สสจ. รอปรับตามเกณฑ์ สสจ. รอปรับตามเกณฑ์ สสจ. ืืn/a
79 มาตรฐานรพ.สส.พท ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม n/a
80 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก > 16% 16 16 18 18 20 15.37
81 ผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉินคุณภาพ>50คะแนน 50 60 60 60 70 56.6
82 ระดับความพึงพอใจ>80% 80 80 80 80 80 89.38
83 ข้อร้องเรียน 0 0 0 0 0 0
84 มี case manager ครอบคลุมโรคสำคัญ (โรคอะไร/มีกี่คน) 4 5 6 8 10 0
85 ผ่านการรับรองOPDคุณภาพ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
86 ระดับความพึงพอใจ>85% 90 91 92 93 94 89.46
87 ระยะเวลารอคอย<60นาที waiting time 56 54 52 50 48 56
88 ผ่านการรับรองห้องคลอดคุณภาพ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
89 ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
90 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 100 100 100 100 100
91 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ=0 0 0 0 0 0 0
92 การเพิ่มขึ้นของค่า CMI >=0.6 0.5 0.52 0.56 0.58 0.6 0.56
93 อัตราการครองเตียง>100% >100 >100 >100 >100 >100 76.98
94 Sum Adj-RW>1,400 1200 1250 1300 1350 1400 161.1182
95 QR 1 1 1 1 1
96 Current ratio 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
97 cash ratio 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
98 >3000000 >3000000 >3000000 >3000000 >3000000 >3000000
99 OPD unit cost
100 IPD unit cost
101 หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงปีละ>=5% <5% <5% <5% <5% <5%
102 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ในรถบริการทั่วไป) ลดลงปีละ>5% 5000 5000 5000 5000 5000

 

 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โทรศัพท์:074673967-111
create by: Jariyaporn Suknuy([email protected])