บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
9.  Nutritional and Blood
     9.1  Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders
          9.1.1  Whole blood and blood products
                    -        
          9.1.2  Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anaemias
                    Folic acid tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
          9.1.3  Drugs used in bone marrow transplantation
                    -        
     9.2  Fluids and electrolytes
                    Dextrose (D-5-W) 5% 100 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose (D-5-W) 5% 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose (D-5-W) 5% 500 ml sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose 5%+0.18% Sod. Chloride (D-5-S/5) 500 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose 10%+0.18%Sod. Chloride (D-10-S/5) 500 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose 5%+0.225%Sod. Chloride (D-5-S/4) 500 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose 5%+0.3%Sod. Chloride (D-5-S/3) 500 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose 5%+0.45%Sod. Chloride (D-5-S/2) 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Dextrose 5%+0.9%Sod. Chloride (D-5-S) 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Glucose inj. 50% 50 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Potassium chloride tab 500 mg tab บัญชี ก   E
                    Potassium chloride elixir 500 mg./5 ml.   sol บัญชี ก   E
                    Potassium chloride inj. 20 meq/10 ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Sodium  chloride 0.9% 100 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Sodium  chloride 0.9% 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Sodium  chloride for Irrigation 0.9% 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Sodium  chloride for Irrigation 0.9% 500 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Sodium bicarbonate inj 7.5% 50 ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Sodium bicarbonate tab. 300 mg tab บัญชี ก   E
                    Sodium chloride 0.33% 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Sodium chloride 0.45% 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Water for injection 10 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                    Calcium polystyrene sulfonate oral powder บัญชี ข   E
                    Acetate ringer sol.  1000 ml. sterile sol   NED E
                    Water for Irrigation 1000 ml. sterile sol บัญชี ก   E
     9.3  Vitamins
                    Folic acid tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
                    Multivitamin syrup 60 ml. syr บัญชี ก   E
                    Multivitamin tab. tab บัญชี ก   E
                    Vitamin B complex tab tab บัญชี ก   E
                    Vitamin C  tab. 100 mg. tab บัญชี ก   E
                    Vitamin K1 inj. 1 mg. sterile sol บัญชี ก   E
                    Vitamin B complex inj. 1 ml. sterile sol บัญชี ข   E
                    Vitamin B1 tab. 100 mg tab บัญชี ก   E
                    Vitamin B6 tab. 50 mg tab บัญชี ก   E
                    Hemonic syrup syr   NED E
     9.4  Intravenous nutrition
                    -        
     9.5  Minerals
                    Calcium carbonate tab. 1.5g. tab บัญชี ก   E
                    Calcium gluconate inj. 10% 10 ml. sterile sol บัญชี ก   V
                    Magnesium sulfate inj 50 % in 2 ml sterile sol บัญชี ก   V
                    Ferrous fumarate  tab 200 mg tab บัญชี ข   E
     9.6 Vitamine And Mineral for pregnancy and Lactation mother
                    Folic acid tab 5 mg tab บัญชี ก   E
                    Triferdine 150 mg tablet tab บัญชี ก   E