บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ วันที่ 20 พ.ค. 2556)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
3 .Respiratory  Systems
     3.1  Bronchodilators
          3.1.1  Adrenoceptor  agonists
               Salbutamol  inh.  100 mcg/puff DPI,MDI บัญชี ก   E
               Salbutamol  sol.  0.5% 20 ml. sol for nebulizer บัญชี ก   V
               Salbutamol syrup  2 mg./5 ml. syr บัญชี ก   E
               Salbutamol tab. 2 mg. tab บัญชี ก   E
               Terbutaline inj. 0.5 mg./ml. sol for nebulizer บัญชี ก   V
               Procaterol  hydrochlorode  tab 50 mcg tab บัญชี ข   E
          3.1.2  Compound antimuscarinic bronchodilators
               Ipratropium+fenoterol inh. (0.02+0.05 mg.) DPI,MDI บัญชี ก   E
               Ipratropium+fenoterol neb. 4 ml (0.05+1.25 mg.) sol for nebulizer บัญชี ก   V
          3.1.3  Theophyline
               Aminophylline tab. 100 mg. tab บัญชี ก   E
               Theophylline tab. SR 200 mg. tab บัญชี ก   E
     3.2  Corticosteroids
               Budesonide MDI 200 mcg/dose MDI บัญชี ก   E
               Fluticasone+salmeterol 250 mcg/25 mcg/ evohaler (staff) MDI บัญชี ค   E
     3.3  Leukotriene receptor  antagonists
               -        
     3.4  Antihistamines
               Cetirizine  sol. 1 mg./ ml. syr บัญชี ก   E
               Chlorpheniramine  inj.  10 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   E
               Chlorpheniramine  syr.  60 ml. 2 mg./5 ml. syr บัญชี ก   E
               Chlorpheniramine tab. 4 mg. tab บัญชี ก   E
               Hydroxyzine  syrup  10 mg./ 5 ml. syr บัญชี ก   E
               Hydroxyzine  tab.  10 mg. tab บัญชี ก   E
               Loratadine tab.  10 mg. tab บัญชี ก   E
     3.5  Pulmonary  surfactants
               -        
     3.6  Cough  Preparations
          3.6.1  Cough  suppressants
               Brown mixture 60 ml mixt บัญชี ก   N
               Dextromethophan  tab. 15 mg. tab บัญชี ก   N
          3.6.2  Expectorant  and  demulcent  cough  preparation
               Glyceryl Guaiacolate(Guaifenesin)  syrup  60 ml. syr บัญชี ก   N
               Acetylcysteine powder 200 mg/3 g powder   NED N
               Bromhexine 8 mg.tab  tab   NED N
               Carbocysteine  syrup  100 mg./ 5 ml. (staff) syr   NED N
     3.7  Systemic  nasal  decongestants
               -        
     3.8 Other respiratory preparation
               Aromatic ammonia spirit 450 ml. spirit บัญชี ก   N