ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG ACLSเปิด
2งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉิน CPG ACS [acute coronary syndrome]เปิด
3งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Bradycardiaเปิด
4งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Tachycardiaเปิด
5งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Mammal Biteเปิด
6งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Strokeเปิด
7งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Traumatic Arrestเปิด
8งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Acute Knee painเปิด
9งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Fracture DERเปิด
10งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Osteoporosisเปิด
11งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Lumbar stenosisเปิด
12งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Fractureเปิด
13งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Paracetamol overdoseเปิด
14งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Dislocation of Jointเปิด
15งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Open fractureเปิด
16งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Headache with red flagเปิด
17งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG COPD Asthmaเปิด