ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1ทันตกรรมทันตกรรมCPG Dental Treatmentเปิด
2ทันตกรรมทันตกรรมCPG Dental cariesเปิด
3ทันตกรรมทันตกรรมCPG Periodontal diseaseเปิด
4ทันตกรรมทันตกรรมCPG Dental management of patient with hypertensionเปิด
5ทันตกรรมทันตกรรมCPG Dental management of patient with diabetes mellitusเปิด