--ระบบประกาศข่าวรับสมัครงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม--
ลำดับ หัวข้อ ประกาศเมื่อ รายละเอียด
1ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานจัดเก็บรายได้)2020-06-05 09:00:24เปิด
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานจัดเก็บรายได้) 2020-06-12 15:29:00เปิด
3โรงพยาบาลป่าพะยอม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา2020-05-19 15:33:53เปิด
 
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ลำดับ หัวข้อ ประกาศเมื่อ รายละเอียด
1แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์สารชีวเคมีและอิเล็คโตรไลท์ พร้อมน้ำยาเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลปีงบประมาณ25642021-01-20 13:36:02เปิด
2งบดุล กำไร ขาดทุน ปี 25632020-10-21 09:44:25เปิด
3งบทดลองประจำปี 25632020-10-21 09:44:11เปิด
4รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบค่าเสื่อม)2021-03-04 04:25:07เปิด
5รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบค่าเสื่อม)2021-03-04 04:25:09เปิด
             
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ2564
ตัวชี้วัดจำนวน 28 ตัว

1.เอกสารนำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2ดาวน์โหลด 

              

2.เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 2ดาวน์โหลด 

              

3.เอกสารประชุมราชการมอบนโยบายและถ่ายทอดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด

4.นโยบายและทศทางการบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

5.รายงานการประชุมคปสอ.ป่าพะยอมครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด

6.บันทึกการตรวจราชการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่2/2563 ดาวน์โหลด

7.คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม ปีงบประมาณ 2562-2565 ดาวน์โหลด

8.รายงานการประชุมคปสอ.ป่าพะยอมครั้งที่1/2563 ดาวน์โหลด

9.แบบสรุปแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด

10.แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอมปี2563ดาวน์โหลดไฟล์

          1.1E-Book File
          1.2 Qr code
          

11.แผนยุทธศาสตร์ปี2561-2565

1. แผนยุทธ์-คปสอ.ป่าพะยอม
2. แผนยุทธ์โรงพยาบาลป่าพะยอม.
 
1แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท CQI ปีงบประมาณครั้งที่ 1/ 2564 คลิก

 

แนวปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ข้อมูลจาก:สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


1 2 3

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เพศ : ชาย หญิง

น้ำหนัก(Kg)

ส่วนสูง(Cm)

 

วันนี้
57
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
3,216
เดือนที่แล้ว
5,375
ปีนี้
33,040
ปีที่แล้ว
18,344