บัญชียาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ณ มีนาคม 2560)

                                                                                 รายการยา          รูปแบบ                  ประเภท
       ED      NED       VEN
4.  Central  Nervous  System
     4.1  Hypnotics  and  anxiolytics
               Amobarbital 50 mg + Chlorpromazine HCl 25 mg
tab
NED
               Diazepam  inj.    10 mg./2 ml.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) cap บัญชี ก   V
               Diazepam  tab.    2 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) tab บัญชี ก   E
               Diazepam  tab.    5 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) tab บัญชี ก   E
               Lorazepam tab. 2 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) tab บัญชี ก   E
               Lorazepam tab. 0.5 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) tab บัญชี ก   E
               Clonazepam  tab.  0.5 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) tab บัญชี ข   E
               Dipotassium  clorazepate  cap.  5 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ 4) cap บัญชี ข   E
               Hydroxyzine  syrup  10 mg./5 ml. syr บัญชี ข   E
               Hydroxyzine  tab  10 mg tab บัญชี ข   E
     4.2  Drugs  used  in  psychoses  and  related  disorders
               4.2.1  Antipsychotic  drugs
                              Chlorpromazine  tab.  25 mg. tab บัญชี ก   E
                              Chlorpromazine  tab.  100 mg. tab บัญชี ก   E
                              Clozapine tab. 100 mg (staff) tab บัญชี ค    
                              Fluphenzine  decanoate  inj 25 mg./1 ml. sterile sol บัญชี ก   E
                              Haloperidol  inj.  5 mg. sterile sol บัญชี ก   V
                              Haloperidol  tab.  5  mg. tab บัญชี ก   E
                              Haloperidol tab. 0.5 mg. tab บัญชี ก   E
                              Haloperidol tab. 2 mg.  tab บัญชี ก   E
                              Perphenazine  tab.  4 mg. tab บัญชี ก   E
                              Perphenazine  tab.  8 mg. tab บัญชี ก   E
                              Trifluoperazine  tab.5 mg. tab บัญชี ก   E
                              Thioridazine  tab.  100 mg. tab บัญชี ข   E
                              Risperidal  tab.  1 mg. (Staff) tab บัญชี ค   E
                              Risperidal  tab.  2 mg. (Staff) tab บัญชี ค   E
               4.2.2  Antimanic  drugs
                              Carbamazepine  tab.  200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Sodium valproate 200 mg enteric coated tab บัญชี ก    
                              Sodium valproate 500 mg controlled release บัญชี ข    
                              Lithium  carbonate  cap.  300 mg. cap บัญชี ก   E
     4.3  Antidepressant  drugs
               Amitriptyline hydrochloride tab.   10 mg. film coated tab บัญชี ก   E
               Amitriptyline hydrochloride tab.   25 mg. tab บัญชี ก   E
               Fluoxetine hydrochloride  cap.  20 mg.  cap/tab บัญชี ก   E
               Mianserin Hidrochloride        
               Nortriptyline hydrochloride tab.  25 mg. tab บัญชี ก   E
               Trazodone hydrochloride tab. 50 mg. (staff) tab บัญชี ค    
               Sertraline  hydrochloridetab.  50 mg. (staff) tab บัญชี ค   E
     4.4  Central  nervous  system  stimulants
               -        
     4.5  Drugs  used  in  nausea  and  vertigo
               4.5.1  Drugs  used  in  nausea  and  vomiting
                              Domperidon  tab.  10 mg. tab บัญชี ก   N
                              Domperidone  susp.  1 mg./ml. susp บัญชี ก   N
                              Metoclopamide  inj.  5 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   N
                              Metoclopamide  tab10 mg  tab บัญชี ก   N
               4.5.2  Drugs  used  in  vestibular  disorders
                              Dimenhydrinate  inj. 50 mg./ml. sterile sol บัญชี ก   N
                              Dimenhydrinate  tab.  50 mg. tab บัญชี ก   N
     4.6  Analgesics  and  antipyretics
                              Aspirin  tab.  300 mg. tab บัญชี ก   V
                              Ibuprofen  susp.  100 mg./ 5 ml. susp บัญชี ก   N
                              Ibuprofen  tab. 200 mg. tab บัญชี ก   N
                              Ibuprofen  tab. 400 mg. tab บัญชี ก   N
                              Paracetamol  syrup 120 mg./ 5 ml. syr บัญชี ก   N
                              Paracetamol  tab. 325 mg. tab บัญชี ก   N
                              Paracetamol  tab. 500 mg. tab บัญชี ก   N
     4.7  Analgesics
               4.7.1  Opioid  analgesics
                              Fentanyl  inj.  0.1  mg./ 2 ml. (ยาเสพติด 2) (staff) inj บัญชี ค   V
                              Morphine  inj. 10 mg./ml. (ยาเสพติด 2) (staff) sterile sol บัญชี ค   V
                              Tramadol  inj.  50 mg./ml. (staff) inj บัญชี ค   E
                              Tramadol  hydrochloride cap 50 mg (staff) cap บัญชี ค   E
               4.7.2  Drugs  for  neuropathic  pain
                              Amitriptyline hydrochloride tab.   10 mg. film coated tab บัญชี ก   E
                              Amitriptyline hydrochloride tab.   25 mg. film coated tab บัญชี ก   E
                              Carbamazepine  tab.  200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Nortriptyline  tab. 25 mg. tab บัญชี ก   E
               4.7.3  Antimigraine  drugs
                              Aspirin tab. 300 mg. film coated tab บัญชี ก   V
                              Ibuprofen tab. 200 mg. film coated tab บัญชี ก   N
                              Ibuprofen tab. 400 mg. film coated tab บัญชี ก   N
                              Paracetamol tab. 325 mg. tab บัญชี ก   N
                              Paracetamol tab. 500 mg. tab บัญชี ก   N
                              Ergotamine tartrate+cafeine tab.[1 mg.+100 mg]  tab บัญชี ค   N
                              Amitriptyline hydrochloride tab.   10 mg. tab บัญชี ก   E
                              Amitriptyline hydrochloride tab.   25 mg. tab บัญชี ก   E
                              Propranolol tab. 10 mg. tab บัญชี ก   E
                              Propranolol tab. 40 mg. tab บัญชี ก   E
                              Flunarizine cap. 5 mg.  cap   NED N
     4.8  Antiepileptics
               4.8.1  Drugs used in the control of epilepsy
                              Carbamazepine tab. 200 mg. tab บัญชี ก   E
                              Magnesium sulfate inj 50 % in 2 ml sterile sol บัญชี ก   V
                              Phenobarbital tab. 30 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                              Phenytoin cap. 100 mg. cap บัญชี ก   E
                              Sodium valproate 200 mg enteric coated tab บัญชี ก    
                              Sodium valproate 500 mg controlled release บัญชี ข    
                              Clonazepam tab. 0.5 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ 4) tab บัญชี ข   E
               4.8.2 Drugs used in status epilepticus
                              iazepam inj. 10 mg./2ml. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) sterile sol บัญชี ก   V
                              Phenytoin inj. 250 mg./5 ml. sterile sol บัญชี ก   V
                              Midazolam  inj. 5 mg./ml. (staff) sterile sol บัญชี ง   V
     4.9  Drugs used in movement disorders
                              Atenolol tab. 50 mg. tab บัญชี ก   E
                              Diazepam tab. 2 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                              Diazepam tab. 5 mg. (วัตถุออกฤทธิ์ฯ4) tab บัญชี ก   E
                              Propranolol tab. 10 mg. tab บัญชี ก   E
                              Propranolol tab. 40 mg. tab บัญชี ก   E
                              Trihexyphenidyl tab. 2 mg. tab บัญชี ก   E
                              Trihexyphenidyl tab. 5 mg. tab บัญชี ก   E
                              Clonazepam tab. 0.5 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ฯ 4) tab บัญชี ข   E
                             Clonazepam tab. 2 mg.(วัตถุออกฤทธิ์ฯ 4) tab บัญชี ข   E
     4.10  Drugs used in substance dependence
               4.10.1 Drug used in alcohol dependence
                              -        
               4.10.1 Drug used in smokong cessation
                              Nortriptyline hydrochloride tab.  25 mg. tab บัญชี ก   E
               4.10.1 Drug used in opioid dependence
                              -